Lomu spēle Folio Livoniae


Facebook notikums
Pieteikties
Ja vēlaties nosūtīt grupas pieteikumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu folio.livoniae@gmail.com

2. Dalība spēlē

2.1. Spēlētāja reģistrācija poligonā nozīmē, ka spēlētājs pilnībā piekrīt noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2.2. Lai piedalītos pasākumā, jāiesniedz pieteikums spēlēs vietnē un jūsu iesniegumam jātiek pieņemtam.

2.3. Dalībnieki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pakļaujas „Noteikumiem par nepilngadīgajiem un bērniem”

2.4. Spēlei tiek pielaisti tikai spēlētāji, kuri ir iemaksājuši spēles dalības maksu.

2.5. Persona, kas ir ieradusies uz spēli bez iepriekšēja pieteikuma, var piedalīties spēlē, ievērojot šādus noteikumus:

  • Ja ir brīva loma, kas atbilst spēlētāja izskatam un tērpam;
  • Pēc saskaņošanas ar meistariem;
  • Pēc spēles dalības maksas iemaksāšanas.

2.6. Pasākuma dalībnieki tiek iedalīti šādās grupās:

2.6.1. spēlētāji – saņem spēlētāja pasi un ar lomu saistītos spēles materiālus;

2.6.2. fotogrāfi un video operatori – saņem speciālas identifikācijas kartes, maksā viesa dalības maksu. Fotogrāfiem un operatoriem spēlē jābūt apģērbtiem spēles pasaulei atbilstošos tērpos. Visu materiālu kopijas pēc spēles beigām fotogrāfi un operatori iesniedz meistaru grupai. Fotogrāfi, operatori un žurnālisti, kuri iepriekš iesnieguši MIL akreditācijas pieteikumu, dalības maksu nemaksā.

2.6.3. viesi – jebkuriem viesiem, kurus spēlētāji ir uzaicinājuši kā skatītājus, palīgus saimniecības darbos vai ar nolūku iepazīstināt ar lomu spēlēm, kā arī nepilngadīgo pavadoņiem ir jāiemaksā viesa dalības maksa. Viesi saņem identifikācijas karti „Viesis”, tomēr nevar pamest ārpusspēles nometni bez tērpa un identifikācijas kartes.

2.6.4. spēles tehnikas personāži (NPC) – pilda dažādas spēles tehnikas funkcijas un uzdevumus, kurus tiem dod MG.

2.6.5. meistari - nēsā atpazīšanas zīmes (identifikācijas kartes). Spēlētājiem bez ierunām ir jāizpilda meistaru rīkojumi. .

3.1. Spēles dalības maksa

  • Vienai personai - 20 EUR
  • Komandu dalības maksa sākot no 10 personām - 15 eiro vienai personai

3.2. Viesu un fotogrāfu/video operatoru dalības maksa– 15 EUR. Apmaksas termiņam nav nozīmes.

3.3. Dalības maksa netiek atmaksāta, taču tā var tikt nodota citam spēlētājam.

3.4. Apmaksas veids:


3.4.1. Eiropas Savienības iedzīvotājiem

Biedrība “Baltijas zobens”

Reg. nr 40008205385

IBAN LV72PRTT0256023379800

4. Poligona noteikumi

4.1. Spēlētāji apņemas ievērot Spēles noteikumus.

4.2. Meistaru grupa patur tiesības izraidīt no poligona spēlētāju vai viesi, kurš neievēro šis noteikumus vai spēles noteikumus. Lēmums par spēlētāja vai viesa izraidīšanu no poligona nav apstrīdams.

4.3. Spēlētāji apņemas korekti izturēties pret vietējiem iedzīvotājiem un izvairīties no savstarpējiem ārpusspēles konfliktiem. Par roku palaišanu, nekaunību, nenormatīvās leksikas lietošanu meistari sodīs līdz pat izraidīšanai no poligona.

4.4. Par ārpuskārtas situāciju (trauma, konflikts) rašanos jāpaziņo tuvākajam meistaram.

4.5. Meistari nav atbildīgi par spēlētāju rīcību, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, par spēlētāju vai trešo personu veselībai vai īpašumam nodarīto kaitējumu, kas radies šo noteikumu neievērošanas rezultātā. Spēlētāji, kas ir veikuši spēkā esošajā likumdošanā neatļautas darbības, tiek nodoti policijas darbiniekiem.

4.6. Spēles dalībnieki, kas ir pieķerti narkotisku vielu glabāšanā, lietošanā vai izplatīšanā, nekavējoties pārtrauc savu dalību spēlē. Pārkāpēji tiks nodoti policijai.

4.7. Aizliets ievest poligona teritorijā un, vēl jo vairāk, izmantot šaujamieročus un traumatiskos ieročus.

4.8. Aizliegts atrasties poligonā ārpus telts un peldēties alkohola reibumā. Ja spēlētājs pārkāpj šo noteikumu punktu, meistariem ir tiesības viņu sodīt, sākot ar slimībām un nāvi spēles ietvaros un beidzot ar izraidīšanu no poligona.

4.9. Nepilngadīgām personām izliegts peldēties bez pieaugušo uzraudzības.

4.10. Atrodot poligona teritorijā pazaudētas mantas, tās ir jānodod meistaru nometnē vai reģionālajiem meistariem.

4.11. Meistaru atpūtas nometnē spēlētajiem ir aizliegts uzturēties, izņemot kritiskus un ārkārtas gadījumus vai bez personiskas meistara atļaujas. Šis aizliegums attiecas tikai uz dzīvojamo telšu nometni, bet ne uz darba nometni, kurā meistari nodarbojas ar spēles jautājumiem.

4.12. Visiem spēles poligonā esošajiem cilvēkiem ir jābūt ģērbtiem spēles tērpos. MG neatbalsta cilvēku atrašanos poligonā bez tērpa – jebkurš spēlētājs bez tērpa var tikt izraidīts no poligona. Prasības tērpa valkāšanai: no atklāšanas parādes un līdz slēgšanas parādei. Izņēmums – spēlētāji, kas ierodas spēlē un dodas reģistrēties un uz savu nometni, kā arī ārkārtas situācijās. Spēlētājs var nevalkāt spēles tērpu ārpusspēles teritorijā.

5. Ārpusspēles teritorija

5.1. Pie katras nometnes tiek organizēta ārpusspēles nometne, kurā spēlētāji dzīvo un atpūšas. Ārpusspēles teritorija ir jāierobežo ar košu lenti vai citā viegli pamanāmā veidā. Ārpusspēles teritoriju ierāda reģionālais meistars.

5.2. Ienākt svešas nometnes ārpusspēles teritorijā drīkst tikai ar nometnes iedzīvotāju atļauju. Neatstājiet savu ārpusspēles nometni bez uzraudzības!

5.3. Poligonā tiks organizētas arī citas ārpusspēles un tirdzniecības zonas: meistaru nometne, mirušo zona, autostāvvieta utt. Ārpusspēles teritorijas ir jāierobežo ar speciālu signāllenti.

5.4. Ārpusspēles teritoriju apkārtni nedrīkst izmantot slēpņiem.

6. Dzīvošana

6.1. Telts uzstādīšanas vieta tiek saskaņota a reģionālo meistaru.

6.2. Visi ugunskuri obligāti ir jāierok (vai jāapliek ar akmeņiem/ķieģeļiem), vēlams izmantot vecās ugunskuru vietas. Jauna ugunskura ierīkošanas vieta ir jāsaskaņo ar reģionālo meistaru. Ieteicams ugunskura vietā uzstādīt mangalu.

6.3. Pie katra ugunskura/mangala jāatrodas lāpstai, traukam ar smiltīm un, vēlams, automašīnas ugunsdzēšamajam aparātam.

6.4. Visus atklātas liesmas avotus: lāpas, sveces - lokācijās ir atļauts izmantot tikai stingrā uzraudzībā. Iesakām izmantot tikai ar (stiklu) aizsegtus lukturus un slēgtus svečturus.

6.5. Izmantojot mūsdienīgas apgaismes ierīces lokācijās, maskējiet tās ar laikmetam atbilstošu noformējumu – lukturi, sveces. Naktī aizliegts pārvietoties ar moderniem lukturīšiem (izņēmums – steidzama ārpusspēles vajadzība, piemēram, ārsta apmeklējums).

6.6. Par smēķēšanu. Uzstājīgi rekomendējam smēķēt tikai speciālās smēķētavās. Aizliegts mest zemē izsmēķus! Ikvienai lokācijai, kurā ir smēķējošie, jābūt aprīkotai ar smēķētavu. Tajā ir obligāti jāatrodas traukam ar smiltīm/zemi/ūdeni.

7. Ekoloģija un sanitārie noteikumi

7.1. Kategoriski aizliegts cirst jebkurus stāvošus kokus. par šī noteikuma pārkāpumu mežsargi iekasēs sodu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Aizliegts ierakt telts un tentus.

7.3. Veicot celtniecības darbus, aizliegt pienaglot sienas un citas būves pie dzīviem kokiem. Piestiprināšanai drīkst izmantot izturīgas virves. Atļauts izmantot celtniecības stepleri.

7.4. MG uzstājīgi iesaka dzert tikai vārītu ūdeni, ja tas tiek ņemts no dabīgām ūdenstilpnēm (avota, upes, ezera). MG nodrošinās spēlētājus ar dzeramo ūdeni, kas tiks dalīts speciāli norādītās vietās.

7.5. Aizliegts mazgāties un mazgāt traukus dabīgajās ūdenstilpnēs, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Izmantoto ūdeni izlejiet krastā.

7.6. Vieta atkritumu bedres izrakšanai un tualetes celtniecībai ir jāsaskaņo ar reģionālo meistaru.

7.7. Tualetēm ir jābūt ar necaurspīdīgām sienām un tās reizi diennaktī jāpapildina ar hloru nesaturošu antiseptiķi (izsniedz meistari).

7.8. jebkādas izcelsmes atkritumi ir rūpīgi jāsavāc maisos, kurus var saņemt pie meistariem. Tas ir jānoliek speciāli norādītās vietās. Komanda atbild gan par savu lokāciju, gan par ceļiem, kas ved uz to un no tās.

7.9. Aizliegts patstāvīgi utilizēt (dedzināt, ierakt) un masveidā uzglabāt atkritumus ārpus speciāli aprīkotām vietām.

7.10. Pēc spēles beigām jāveic šādas darbības:

- jāaizrok ugunskura vieta, tualete, atkritumu un citas bedres;

- visi atlikušie atkritumi ir jāsavāc maisos un jāizved uz vienu no speciālajām atkritumu savākšanas vietām. Pie atkritumiem tiek pieskaitīti visi nedabiskas izcelsmes priekšmeti, tostarp stikla un plastmasas pudeles, konservu kārbas, papīrs utt. Par atkritumiem tiek uzskatīts arī viss, ko spēlētāji ir atveduši uz poligonu un atstājuši tur.

- Spēles būves ir jāizjauc un to sastāvdaļas ir jāsakrauj reģionālā meistara norādītajā vietā, izņemto gadījumus, kas ir atsevišķi saskaņoti ar Galveno meistaru.

8. Par medicīnu

8.1. MG iesaka katram spēlētājam paņemt līdzi uz poligonu medicīnas polisi, ārvalstu spēlētājiem –apdrošināšanu.

8.2. Spēlētājam, kuram ir jebkāda hroniska slimība vai kontrindikācijas (alerģija uz zālēm un/vai pārtikas produktiem), tas ir obligāti jānorāda spēles pieteikumā, kā arī jānorāda zāles, kuras viņš parasti lieto.

8.3. MG neiesaka doties uz spēli personām, kuras sirgst ar smagām hroniskām slimībām. Šādiem spēlētājiem ir obligāti atsevišķi jāpiereģistrējas pie ārsta. Šāda spēlētāja pasē ir obligāti jābūt atzīmei par slimību.

8.4. MG uzstājīgi neiesaka doties uz spēli grūtniecēm. Pretējā gadījumā MG neuzņemas atbildību par grūtnieces un bērna veselību. Pat vismazākā veselības apdraudējuma gadījumā MG iesaka nekavējoties evakuēties no poligona.

8.5. Spēlētājam ieteicams paņemt līdzi minimālu aptieciņu, kurā ietilpst ikdienā un/vai hronisko slimību saasinājuma gadījumā lietojamie ārstniecības līdzekļi.

8.6. Traumas vai hroniskās slimības saasinājuma gadījumā jāvēršas pie poligona ārsta.

8.7. Poligonā tiek sniegta tikai pirmā medicīniskā palīdzība. Nepieciešamības gadījumā cietušais tiek nogādāts uz tuvāko slimnīcu.

8.8. Ja rodas nesaskaņas par iespēju turpināt spēli vai piedalīties cīņās veselības stāvokļa dēļ, lēmumu pieņem poligona ārsts.

9. Par bērniem un nepilngadīgajiem

9.1. MG iebilst pret bērnu līdz 5 gadu vecumam atrašanos poligonā. Mēs lūdzam nevest uz spēli mazgadīgus bērnus. MG nepieņem nekādas pretenzijas par troksni lokācijās nakts vai dienas laikā, par mātei un bērnam nepieciešamo aprūpes iespēju neesamību un specifisko medicīnisko preparātu trūkumu poligona ārsta aptieciņā.

9. 2. Par nepilngadīgajiem spēlē. Nepilngadīgie tiek pielaisti spēlē tikai vecāku pavadībā vai ar rakstisku vecāku atļauju.

9.3. С 23.00 до 9.00 несовершеннолетние должны находиться в неигровом лагере.

10. Par dalībnieku transportlīdzekļiem

10.1. Dalībnieku transportlīdzekļiem jāatrodas autostāvvietā (organizē meistari).

10.2. Saskaņojot ar reģionālo meistaru, automašīnu var atstāt spēles teritorijā, bet aizliegts ar to pārvietoties spēles laikā un tā ir jānomaskē ar maskēšanās tīklu vai citu materiālu (automašīna nedrīkst būt redzama).

10.3. Mašīnas, kuras drīkstēs pārvietoties pa poligonu, būs speciāli marķētas (apsardze, medicīniskā palīdzība utt.).

11. Par mājdzīvniekiem

11.1. Visu atbildību par mājdzīvnieku un visām tā uzvedības sekām poligonā uzņemas mājdzīvnieka īpašnieks.

11.2. Visiem dienesta, cīņas vai apsardzes sugu suņiem ir jābūt uzpurņos un piesietiem īpašnieka nometnē.

11.3. Pastaigājoties ar suni vai pārvadājot to pa poligonu, saimnieks atrodas ārpus spēles.

11.4. saistībā ar kaķu, vārnu, papagaiļu ievešanas retumu to atrašanās poligonā ir jāsaskaņo ar meistariem.

11.5. Dzīvniekam ir obligāti jābūt līdzi veterinārajai pasei.

12. par spēles krogiem un tirdzniecības vietām

12.1. Spēlē tiks organizētas ēdināšanas vietas gan par spēles, gan reālu (skaidru) naudu. Noteikumus noskaidrojiet pie MG.

12.2. Tirdzniecības vietas personālam jāsaskaņo ar meistariem atrašanās vieta, produkcijas realizācijas noteikumi un sortiments.

12.3. Par augstākminēto noteikumu neievērošanu MG ir tiesības slēgt tirdzniecības vietu un izraidīt tās personālu no spēles.

preloader
SQL ERROR: The table 'cache_session' is full
SQL: replace into cache_session VALUES ( '47205d2c3e768f018fdb7cf196605809', 'started|i:1721837901;', '1721837901' )
at /home/balticsword/server_pub/_class/cached.php line 634